ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการศึกษาการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการพื้นที่และทรัพยากรเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
  The Study of Capacity Building Development on Land Use and Tourism Resource Management for Sustainable Tourism Promotion
เจ้าของผลงานวิจัย: ปรารถนา สถิตย์วิภาวี และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
8.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf
ข้อสังเกตของที่ประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา.pdf
ฉบับสมบูรณ์