ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในสถานีตำรวจ
  An Approach to Develop a Case Administration System in the Police Station
เจ้าของผลงานวิจัย: วีระพงษ์ บุญโญภาส และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2555
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่ 1 .pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณานุกรม-ประวัติ.pdf
8.บทสรุปไทย-อังกฤษ.pdf