ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการเข้าถึงบริการเภสัชกรรมที่ดีอย่างเท่าเทียมในสถานบริการทุกระดับ
  Policy Recommendations for Equality Access to Good Pharmaceutical Services at All Levels
เจ้าของผลงานวิจัย: บังอร ศรีพานิชกุลชัย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2554
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1. หน้าปก-สารบัญ.pdf
2. chapter1.pdf
3. chapter2.pdf
4. chapter3.pdf
5. chapter4.pdf
6. chapter5.pdf
7. บรรณานุกรม-ภาคผนวก.pdf
8. บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf