ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การประเมินผลงานของวุฒิสภา
  The Senate Achievements Evaluations
เจ้าของผลงานวิจัย: ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
p01.pdf
p02.pdf
p03.pdf
p04.pdf
p05.pdf
p06.pdf
p07.pdf
p08.pdf
p09.pdf