ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาความพร้อมด้านวิชาการและแนวทางปฏิบัติด้านการออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง
  A State-of-the-art Review on Seismic Hazard Assessment
เจ้าของผลงานวิจัย: นคร ภู่วโรดม และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
r01.pdf
r02.pdf
r03.pdf
r04.pdf
r05.pdf
r06.pdf
r07.pdf
r08.pdf
r09.pdf
r10.pdf