ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
  The study of a guideline to remedy the lands and the habitations for the people who encountered the risk from Tsunami
เจ้าของผลงานวิจัย: พรรษา สุขสมจิตร์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
s01.pdf
s02.pdf
s03.pdf
s04.pdf
s05.pdf
s06.pdf
s07.pdf
s08.pdf