ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่เหมาะสมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
  STUDY ON APPROPRIATE EXTENSION MODEL FOR HOM MALI ORGANIC RICE PRODUCTION WHICH PARTICIPATORY APPROACHES AMONG GOVERNMENT AGENCIES NON GOVERNMENT SECTORS AND FARMERS
เจ้าของผลงานวิจัย: ประวัติ สมเป็น และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
t01.pdf
t02.pdf
t03.pdf
t04.pdf
t05.pdf
t06.pdf
t07.pdf
t08.pdf