ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอำนาจการศึกษาขั้นพื้นฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
  The readiness of the Thai local administration organization for the decentralization of the provision of the basic education from the Ministry of Education
เจ้าของผลงานวิจัย: วัลลภ ลำพาย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
u01.pdf
u02.pdf
u03.pdf
u04.pdf
u05.pdf
u06.pdf
u07.pdf
u08.pdf