ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การเรียกค่าเสียหายในคดีปกครอง : ศึกษากรณีตามมาตรา 16 และมาตรา 17 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
  Claining of Damages in the Administrative Cases: A Study on Section 16 and 17 of the Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation B.E. 2548
เจ้าของผลงานวิจัย: พรชัย สุนทรพันธ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
q01.pdf
q02.pdf
q03.pdf
q04.pdf
q05.pdf
q06.pdf
q07.pdf
q08.pdf