ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การพัฒนาคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา
  The Development of Thai Senate Committee
เจ้าของผลงานวิจัย: วนิดา สัจพันโรจน์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
01.ปก-สารบัญ.pdf
02.บทที่ 1.pdf
03.บทที่ 2.pdf
04.บทที่ 3.pdf
05.บทที่ 4.pdf
06.บทที่ 5.pdf
07.บรรณานุกรม-ภาคผนวก.pdf
08.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf