ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กไทย ?โตไปไม่โกง?
  ?NO Cheating? Policy Recommendation for moral Child Development
เจ้าของผลงานวิจัย: แก้วเวียง นำนาผล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2555
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1. ปก-สารบัญ.pdf
2. บทที่ 1.pdf
3. บทที่ 2.pdf
4. บทที่ 3.pdf
5. บทที่ 4.pdf
6. บทที่ 5.pdf
7. บรรณานุกรม-ภาคผนวก.pdf
8. บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf
คู่มือ.pdf