ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: รูปแบบการสื่อสารด้านพุทธศาสนาสู่คนรุ่นใหม่ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน
  A study of current communication pattern of Buddhism to the new generation in Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: นายวสิฐพัชร์ วาฤทธิ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2556
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
1.ปก-สารบัญ.pdf
2.บทที่1.pdf
3.บทที่ 2.pdf
4.บทที่ 3.pdf
5.บทที่ 4.pdf
6.บทที่ 5.pdf
7.บรรณนุกรม-ภาคผนวก.pdf
8.บทสรุปผู้บริหารไทย-อังกฤษ.pdf