ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ความมั่นคง และชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทย-พม่า
  Study on Ethnic Groups and Thai - Burma Border Security Issues
เจ้าของผลงานวิจัย: อิมรอน มะลูลีม และสุณัย ผาสุข
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติศาสตร์สังเขปของพัฒนาการทางการเมืองพม่า
บทที่ 3 ผลกระทบต่อความมั่นคงของไทยจากความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่า และไทใหญ่
บทที่ 4 ผู้อพยพ และสถานการณ์ความมั่นคงของมนุษย์ ในความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลพม่า และไทใหญ่
บทที่ 5 สรุป และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร.
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์