ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาจัดทําสาระสําคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  A Study of Essence of Legislation on the Promotion of Public Participation
เจ้าของผลงานวิจัย: พันธ์เทพ วิทิตอนันต์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ