ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ทัศนคติและความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ
  The People and Bureaucrat s attitude and satisfaction of public administrative reform
เจ้าของผลงานวิจัย: ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย
บทที่ 4 ผลการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ
บทที่ 5 ผลการสำรวจทัศนคติและความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการปฏิรูประบบราชการ
บทที่ 6 สรุปการอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf