ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน
  Expropriated land usage under the government
เจ้าของผลงานวิจัย: นัยนา เกิดวิชัย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การเวนคืนที่ดินจากประชาชนโดยหน่วยงานของรัฐ
บทที่ 4 วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่รัฐเวนคืนจากประชาชน
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์