ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการพัฒนานักกีฬาอาชีพภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ: กรณีศึกษากีฬาเทนนิสอาชีพและกีฬาฟุตบอลอาชีพ
  Career Development and Promotion for Professional Players under the Systematic Support of the Government and the Private Sectors: A Case Study of Professional Tennis and Professional Soccer
เจ้าของผลงานวิจัย: สุพิตร สมาหิโต และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปและข้อเสนอแนะเพื่อการเร่งพัฒนาให้ภาพรวมของกีฬาอาชีพ ในประเทศไทยเกิดผลสัมฤทธิ์
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf