ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะชุมชนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
  Feasibility Study of Municipal Solid Wastes for Electricity Generation
เจ้าของผลงานวิจัย: พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การดำเนินการศึกษาวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
สรุปสาระสำคัญ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์.pdf