ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมของสมาชิกวุฒิสภา
  Scientific thinking and Proper Technology usages of Senators
เจ้าของผลงานวิจัย: เพียรพรรค ทัศคร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎี
บทที่ 3 การดำเนินการจัดทำระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 4 การอภิปราย
บรรณานุกรม-ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์