ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาการดำเนินงานของบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
  The Implementation Problems of the Thai Asset Management Corporation
เจ้าของผลงานวิจัย: พัฒนา ศิริโชติบัณฑิต และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์