ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินและระบบการเงิน
  The Reform of Financial Supervision Structure
เจ้าของผลงานวิจัย: ชวินทร์ ลีนะบรรจง และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
บทที่ 2 การศึกษา ทบทวน แนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษา
บทที่ 3 กรอบแนวคิด
บทที่ 4 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 5 ผลการศึกษา
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม-ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf