ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การปฏิรูปโครงสร้างและระบบงานของตำรวจไทย
  Organization Structure and System Reform of Thai Police
เจ้าของผลงานวิจัย: ประยงค์ เต็มชวาลา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระบบงานตำรวจไทยในปัจจุบัน
บทที่ 4 โครงสร้างและระบบงานตำรวจไทยที่พึงประสงค์
บทที่ 5 การอภิปรายผลสรุปการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์