ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แนวทางการขยายคุ้มครองประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนซึ่งมิใช่ลูกจ้าง
  Directions of Protection Extension of Social Security for Non-Employees Self-Insurer
เจ้าของผลงานวิจัย: ฐนันดร์ศักดิ์ บวรนันทกุล และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 การดำเนินการศึกษาวิจัย
บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf