ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
  Factors Related to Basic Sport Strategy for National Sport Development
เจ้าของผลงานวิจัย: ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 คำนำ
บทที่ 2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์