ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: มาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ : ศึกษากรณีสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  Safety for the tourists : Case study Immigration bureau sections
เจ้าของผลงานวิจัย: เอกนรินทร์ ปันยานะ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 นโยบายและแผนการปฏิบัติ
บทที่ 4 การประมวลผล และการวิเคราะห์ผลการศึกษา
บทที่ 5 บทสรุปและเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์