ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่อประชาชนในประเทศไทย
  Impacts of Village Fund in Term of Economy, Society, and Politics on Thais
เจ้าของผลงานวิจัย: เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf