ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การประเมินผลงานของวุฒิสภา ชุดที่ 9 (22 มีนาคม 2544 ถึงปัจจุบัน)
  Performance Appraisal of The Senate
เจ้าของผลงานวิจัย: สุรพงษ์ โสธนะเสถียร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎี และการสำรวจเอกสาร
บทที่ 3 การกลั่นกรองกฎหมาย
บทที่ 4 การควบคุมฝ่ายบริหาร
บทที่ 5 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
บทที่ 6 การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภากับประชาชน
บทที่ 7 การประเมินบทบาทหน้าที่โดยรวมของวุฒิสภา
บทที่ 8 คุณลักษณะสำคัญของวุฒิสมาชิก
บทที่ 9 บทบาทของวุฒิสมาชิกในสายตาของประชาชน
บทที่ 10 บทสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์