ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการวิจัยการประเมินกระบวนการโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  The Process of Evaluation of Environmental Impact Assessment Project
เจ้าของผลงานวิจัย: อัญชลี มีมุข และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา การปภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม-ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf