ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ยาเสพติด : มิติเชิงการจัดการ
  Narcotic : Management Aspect
เจ้าของผลงานวิจัย: พีระพงษ์ มานะกิจ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ปรากฏการณ์ และ ความสำคัญของปัญหา
บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่4 ผลการศึกษา
บทที่ 5 ผลการศึกษาจากปรากฏการณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
บทที่ 6 บทสรุป
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์