ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาการเสริมสมุนไพรไทยต่อสมรรถภาพการผลิตไก่พื้นเมือง
  The Study on Thai Herbs Additional on Performance of Native Chickens Production
เจ้าของผลงานวิจัย: ประวัติ สมเป็น และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ตรวจเอกสาร
บทที่ 3 วิธีดําเนินการทดลอง
บทที่ 4 ผลการทดลอง
บทที่ 5 วิจารณ์
บทที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf