ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ยุทธศาสตร์การพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
  National Energy Strategy for Sustainable Development
เจ้าของผลงานวิจัย: ยรรยงศ์ อัมพวา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2549
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์