ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาแนวทางเพื่อจัดทำสมุดปกขาวด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกรณีศึกษาจากประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  The Guideline of White Paper Report on Environment of Thailand Case Study : From the Experience of Japan
เจ้าของผลงานวิจัย: เกรียงศักดิ์ เลิศวุฒินันท์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
บทที่ 3 รายงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น
บทที่ 4 การเปรียบเทียบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์