ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับช้างเลี้ยงและช้างป่าในประเทศไทย
  An Extensive Study on Solving Problems of Domesticated and Wind Elephants inThailand
เจ้าของผลงานวิจัย: เพ็ญศักดิ์ จักษุจินดา
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บททั่วไป
บทที่ 2 สถานภาพของช้างไทย
บทที่ 3 วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้าง
บทที่ 3 วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้าง
บทที่ 4 ช้างเลี้ยงและช้างเร่ร่อน
บทที่ 5 ช้างป่า
บทที่ 6 ช้างกับนิติบัญญัติ
บทที่ 7 แนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับช้างป่าในประเทศไทย
บทที่ 8 วิเคราะห์สรุปและเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์