ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
  The Study of Participation Behavior that Promotion and Conserve Environmental of Community in Bangkok
เจ้าของผลงานวิจัย: ชมนาท รัตนมณี และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล
บทที่ 5 สรุป อภิปราย ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม-ภาคผนวก
รายสรุปสำหรับผู้บริหาร
ฉบับสมบูรณ์