ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การศึกษาผลกระทบของโครงการ Unseen in Thailand I
  Impact of Unseen in Thailand 1 Program
เจ้าของผลงานวิจัย: สริตา เบ็ญจพงษ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์