ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 295
  The national Counter Corruption Commission and The Inspection of the account showing assets and liabilities of the Politician under the Consititution section 295
เจ้าของผลงานวิจัย: ปัญญา อุดชาชน และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
เอกสาร 10
เอกสาร 11
บทที่ 3 การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
บทที่ 4 วิเคราะห์การตรวจสอบการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่ง
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf