ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ. ศ . 2545 ต่อสังคมไทย ( สถานพยาบาล ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ )
  Study on Effect of National Health Security Act to Thai Society (Health care Providing Units, Health Personnel and Patients)
เจ้าของผลงานวิจัย: วิชัย สติมัย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf