ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการพัฒนาและส่งเสริมการกีฬาของท้องถิ่น
  Readiness of Local Administration Bodies and Local People Participation on Sport Development and Enhancement
เจ้าของผลงานวิจัย: วิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf