ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: อนาคตสินค้าส่งออกของไทยภายใต้กรอบ WTO
  The Prospects of Thai Exports under WTO Trade Liberalization
เจ้าของผลงานวิจัย: พรเพ็ญ วรสิทธา และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรม
บทที่ 3 การค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้กรอบ WTO
บทที่ 4 การวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมที่สำคัญ
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf