ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง : กรณีศึกษาประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี และประเทศไทย
  The Constitutional Court Power To Dissolve Political party : Case Study The Federal Republic of Germany The Republic of Korea and Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: ปัญญา อุดชาชน และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2546
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 รัฐธรรมนูญกับพรรคการเมือง
บทที่ 3 หลักการยุบพรรคการเมืองของต่างประเทศ
บทที่ 4 การยุบพรรคการเมืองในประเทศไทย
บทที่ 5 วิเคราะห์อำนาจศาลรัฐธรรมนูญในการยุบพรรคการเมือง
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf