ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้และผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
  Violence in the Southern Border Provinces and Impacts on Thailand is Foreign Relations
เจ้าของผลงานวิจัย: สุณัย ผาสุข และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: การเมืองและการปกครอง
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 วิธีการศึกษาและเก็บข้อมูล
บทที่ 3 พัฒนาการของขบวนการมลายูมุสลิม การต่อต้านอำนาจรัฐไทย และปัญหาความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
บทที่ 4 ผลกระทบของปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานะด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในเวทีระหว่างประเทศ
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf