ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: รูปแบบกิจกรรมการพัฒนาและสร้างเสริมกีฬามวยไทย : แบบบูรณาการในโครงการมหกรรมกีฬาภูมิปัญญาไทย
  A Study of a Newly Developed Model of Mauy Thai Training and Promotion Integrated in Festival Project of Sports with Thai Wisdom
เจ้าของผลงานวิจัย: ชาญชัย ยมดิษฐ์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf