ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: นโยบายและมาตรการของรัฐในการยกระดับราคาสินค้าเกษตร
  Government?s Policy and Measure about Products? Price Upgrade
เจ้าของผลงานวิจัย: ปิยะนุช เงินคล้าย และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 นโยบายและมาตรการของรัฐในการยกระดับราคาสินค้า
บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์นโยบาย
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf