ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: การสร้างตัวบ่งชี้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
  An Establishment of Indicators for Evaluating Performances of the Senate Standing Committee
เจ้าของผลงานวิจัย: สุธรรม รัตนโชติ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่4 ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf