ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: บทบาทของคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการสอบสวนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  The roles of the Senate Committees to investigate alleged corruption and misconduct of Government officials
เจ้าของผลงานวิจัย: สิฐิ์วิภา หาญสิริเพชร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อำนาจหน้าที่และบทบาทของคณะกรรมาธิการ
บทที่ 3 บทบาทของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ในการสอบสวนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
บทที่ 4 วิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมาธิการ วุฒิสภา ในการสอบสวนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf