ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ความต้องการกำลังคนสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในทศวรรษหน้า
  The Demand for Science and Technology Manpower in the Next Decade
เจ้าของผลงานวิจัย: เพียรพรรค ทัศคร และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวความคิดฐานกําลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 3 การออกแบบฐานกําลังวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยพลวัตวิทยา
บทที่ 4 การออกแบบกําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf