ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ผลกระทบของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: ข้อดีข้อเสีย
  The Impact on Privatization of State - Owned - Enterprises: Pros and Cons
เจ้าของผลงานวิจัย: ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย
บทที่ 4 ผลการศึกษาวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf