ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: แรงงานกับการเมือง : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประเทศ กับทางเลือกสำหรับประเทศไทย
  Labour and Politics : An International Comparative Study and the Options for Thailand
เจ้าของผลงานวิจัย: โชคชัย สุทธาเวศ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 แรงงานกับการเมือง : การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
บทที่ 2 การวิจัยเปรียบเทียบ และ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกับการเมือง: มุมมองในทางทฤษฎี
บทที่ 3 ผลการศึกษาแรงงานกับการเมืองระหว่างประเทศ
บทที่ 4 วิเคราะห์เปรียบเทียบและสรุปประสบการณ์แรงงาน กับการเมืองระหว่างประเทศ
บทที่ 5 สรุปบทเรียนกับข้อพิจารณาเชิงทฤษฎี และทางเลือกแรงงานกับการเมืองสำหรับประเทศไทย
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf