ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: โครงการศึกษา ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับรากหญ้า:ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารประชาชน
  The Project on Studying, Monitoring and Evaluation the Performance according to Public Policy on Strengthening the Grassroots Economy: Case study of People?s Bank
เจ้าของผลงานวิจัย: ภูมิ โชคเหมาะ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง วิทยาศาสตร์ การคมนาคมและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ: 2547
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทที่ 1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
บทที่ 2 แนวความคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
บทที่ 4 การประมวลผลข้อมูล
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ
ฉบับสมบูรณ์.pdf