ผลงานวิจัยของวุฒิสภา


ชื่อเรื่องผลงานวิจัย: ศักยภาพของไทยต่อการดำเนินการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว
  Thailand is potentail for long-stay tourism
เจ้าของผลงานวิจัย: กมลรัฐ อินทรทัศน์ และคณะ
กลุ่มของงานวิจัย: สังคม
ปีงบประมาณ: 2548
ไฟล์เอกสารงานวิจัย
บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม/ภาคผนวก
บทสรุปผู้บริหาร
สรุปสาระสำคัญ